Ritmo de Huapango

Rasgueo abajo
Rasgueo arriba
Apagar
Rasgueo abajo
Rasgueo arriba
Apagar
Rasgueo abajo
Rasgueo arriba